سطح پایین ویتامین D در سالمندان با کاهش شناخت ، زوال عقلی در ارتباط است

  1. خانه
  2. آلزایمر
  3. سطح پایین ویتامین D در سالمندان با کاهش شناخت ، زوال عقلی در ارتباط است

کمبود ویتامین D با کاهش شناختی و خطر زوال عقلی در ارتباط است . مستقل از قومیت و نژاد ، توانایی های اولیه ی شناختی و سایر عوامل خطر ، کمبود ویتامین D به تنهایی با کاهش سریع تر حافظه ی اپیزودیک و عملکرد اجرایی همراه  است.
پژوهشگران سیستم سلامت Davis – دانشگاه کالیفرنیا در مطالعه ای که در مجله ی FASEB منتشر شد دریافتند که کمبود ویتامین D در بین سالمندان با کاهش شناختی و اختلال عملکردی به ویژه در حوزه هایی مانند از دست دادن حافظه که با بیماری آلزایمر و زوال عقلی مرتبط است ، ارتباط زیادی دارد .

این مطالعه یک مطالعه ی کوهورت بزرگ بود که نزدیک به ۴۰۰ زن و مرد با قومیت  و نژادهای متنوع از شمال کالیفرنیا در  آن شرکت کردند . ۵۰ درصد شرکت کنندگان سفید پوست و ۵۰ درصد افریقایی امریکایی و یا اسپانیایی بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان ۷۶ سال بود و از نظرشناختی نرمال بودند یا اختلال شناختی خفیف و یا زوال عقلی داشتند . وضعیت ویتامین D سرمی بیماران در ابتدای مطالعه اندازه گیری شد.
عدم کفایت و یا کمبود ویتامین D در بین تمام شرکت کنندگان مطالعه  شایع بود. به طور کلی ۲۶ درصد شرکت کنندگان دچار کمبود  و ۳۵ درصد دارای سطح ناکافی ویتامین D بودند. در طی ۵ سال پیگیری ، کاهش شناختی در افرادیکه دچار کمبود ویتامین D بودند ۲-۳ برابر سریع تر از افراد با سطح سرمی کافی ویتامین D  بود. به عبارت دیگر در افرادیکه دچار کمبود ویتامین  Dبودند تنها ۲ سال طول کشید تا به همان میزانی کاهش شناختی رخ دهد که در افراد با سطح کافی ویتامین D  بعد از دوره ی ۵ ساله رخ داد.   
این مطالعه و سایر مطالعات شواهد محکمی را  ارائه می دهد تا بتوان توصیه کرد که افراد در دهه ی ۶۰ زندگی و بالاتر با مشورت پزشک خود روزانه مکمل ویتامین D را دریافت کنند . البته هنوز مشخص نیست که آیا مکمل یاری با ویتامین D ، سرعت کاهش شناختی را آهسته می کند یا خیر . این موضوع نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.

منبع :

The FASEB Journal , September 2015, 29 (9

 

فهرست