امروزه تعداد جراحی های سزارین در بسیاری از کشورها در حال افزایش است و همواره نگرانی در خصوص اثرات کوتاه مدت و بلند مدت آن وجود دارد. طبق آخرین مطالعه ای که در برزیل صورت گرفت مشخص شد شیوع چاقی در بزرگسالان جوان که از طریق سزارین متولد شده اند ۵۸% بیشتر از جوانانی بوده است که از طریق زایمان طبیعی متولد شده اند. از آنجائیکه افراد متولد شده از طریق سزارین در بدو تولد در تماس با باکتریهای روده ای واژن مادر نیستند لذا این امر می تواند منجر به تغییرات بلند مدت در فلور طبیعی روده شده و باعث بروز چاقی در این افراد گردد.

در این راستا مطالعه ای برگرفته از ژورنال AJCN به منظور بررسی اثر عمل سزارین بر افزایش بروز چاقی در طول دوران کودکی، نوجوانی و اوایل دوران بلوغ صورت گرفت.

تجزیه و تحلیل داده ها در ۳ مطالعه مختلف در سالهای ۱۹۸۲، ۱۹۹۳ و ۲۰۰۴ و  در جنوب برزیل آغاز گردید. شرکت کنندگان در گروههای سنی مختلف تا ۲۳ سال قرار گرفتند، همچنین متغییر های کمکی از قبیل وضعیت اجتماعی اقتصادی، جمعیتی، مادری، تن سنجی و شرایط رفتاری آنان نیز مورد بررسی قرار گرفت.

در این مطالعه مشاهده شد، شیوع چاقی در افراد متولد شده توسط سزارین در سنین ۴ ، ۱۱ و ۱۵ سالگی ۵۰% بالاتر بوده است اما این مقدار در سن ۲۳ سالگی دیده نشده است. همچنین پس از ارزیابی  متغیر های کمکی، نسبت شیوع چاقی بطور قابل توجهی کاهش یافت.تنها در مورد پسران ۴ ساله گروهی که در سال ۱۹۹۳ انتخاب شدند این موضوع صدق نکرده است و با دختران و یا ۲ گروه دیگر متفاوت بوده است.

نکته عملی : این شک وجود دارد که سزارین باعث شیوع چاقی کودکان متولد شده از این طریق باشد، ولی بررسی سه گروه مختلف نتوانست این را به اثبات برساند. اما جهت اثبات این مهم تحقیقات بیشتری در این زمینه لازم است.

منبع:

       Am J Clin Nutr, Jan 2012