تخمین زده می شود که بیش از ۵۳ میلیون نفر در آمریکا مبتلا به پوکی استخوان یا در معرض خطر آن هستند، زیرا تراکم استخوان پایینی دارند. پوکی استخوان حالتی است که در آن استحکام استخوان کاهش یافته و منجر به افزایش خطر شکستگی می شود. در واقع این بیماری عامل اصلی شکستگی های استخوانی در زنان یائسه و سالمندان است. بیشتر شکستگی های استخوانی در ناحیه لگن، کمر و مچ اتفاق می افتد که در این بین شکستگی های لگن از همه جدی تر بوده و نیازمند بستری و جراحی است.
این باور وجود داشته که پوکی استخوان بخش طبیعی روند پیری است اما عمده متخصصین بر قابل پیشگیری بودن آن اتفاق نظر دارند. در مطالعات اخیر انجام شده ارتباطی بین تغذیه و پوکی استخوان دیده شده است. 
در این مطالعه ارتباط سطح مواد التهابی رژیم غذایی با تراکم ماده معدنی استخوان (BMD) و بروز شکستگی ها مورد بررسی قرار گرفت. محققین از شاخص التهابی رژیمی (DII) استفاده کردند و ارتباط اندازه گیری ها با خطر شکستگی لگن، ساعد و کل شکستگی ها مشخص گردید. سپس محققین تغییرات BMD و امتیازات DII را آنالیز کردند. برای بررسی رژیم غذایی از پرسشنامه بسامد خوراک ۱۶۰۱۹۱ خانم با میانگین سنی ۶۳ سال استفاده شد که در ابتدای مطالعه سابقه شکستگی های لگنی نداشتند. اطلاعات BMD حدود ۱۰۲۹۰ خانم و نیز اطلاعات مربوط به شکستگی تمام افراد جمع آوری شد. زنان به  مدت ۶ سال پیگیری شدند. نسبت خطر تعدیل شده برای سن، نژاد، قومیت و … محاسبه شد. 
آنالیزها نشان داد رژیم التهابی با افزایش خطر شکستگی در زنان جوان قفقازی مرتبط است. امتیاز DII بالاتر با افزایش ۵۰ درصدی خطر شکستگی لگن در زنان جوان تر از ۶۳ سال مرتبط بود. از طرف دیگر زنانی که کمترین امتیاز التهاب رژیمی را داشتند تحلیل تراکم استخوان کمتری را طی دوره ۶ سال پیگیری تجربه کردند. این یافته ها حاکی از آنست که رژیم با کیفیت ضد التهابی که غنی از میوه، سبزیجات، ماهی، غلات کامل و مغزها است اهیمت ویژه ای بخصوص برای زنان سفید پوست جوان دارد. 
نکته عملی: رژیم غنی از میوه و سبزیجات با اثرات ضد التهابی باعث کاهش خطر پوکی استخوان می شود.
منبع:

Tonya Orchard et al. "Dietary inflammatory index, bone mineral density and risk of fracture in postmenopausal women: Results from the women's health initiative". Journal of Bone and Mineral Density, 2016.

 

فهرست