دریافت فلاونوئیدها و بیماری قلبی

  1. خانه
  2. بیماری قلبی
  3. دریافت فلاونوئیدها و بیماری قلبی

فلاونوئیدها، فیتوکیمیکال های با پایه گیاهی هستند که دارای خاصیت محافظت از قلب می باشند. ازاین رو که مطالعات اندکی به بررسی کلی فلاونوئیدها و ارتباط آن با مرگ و میر ناشی از بیماری بیماری قلبی پرداخته اند مطالعه اخیر این مبحث را مورد بررسی قرار داده است و اثرات مثبت این مواد گیاهی را بر محافظت از قلب نشان داده است.

هدف از مطالعه ای که اخیرا انجام شده است بررسی ارتباط دریافت فلاونوئیدها و مرگ ومیر ناشی از بیماری قلبی در میان شرکت کنندگان در یک مطالعه ی وسیع،کوهورت و آینده نگر بود.

در سال ۱۹۹۹ تعداد افرادی که جهت بررسی در این تحقیق انتخاب شدند شامل ۳۸۱۸۰ مرد و ۶۰۲۸۹ زن با متوسط سنی ۶۹-۷۰ بودند که پرسشنامه ای مشتمل بر۱۵۲ مورد که در برگیرنده ی سوالات مربوط به سابقه پزشکی افراد و شیوه زندگی شان  بود را تکمیل کردند.

در طول ۷ سال پیگیری افراد شرکت کننده، ۱۵۸۹ مورد مرگ ناشی از بیماری قلبی در بین مردان و ۱۱۸۲ مورد در بین زنان تحت مطالعه مشاهده شد. مردان و زنانی که بالاترین حد دریافت فلاونوئیدها را داشتند (در مقایسه با افرادی که پایین ترین سطح دریافت را داشتند) پایین ترین سطح ابتلا به بیماری قلبی عروقی کشنده را داشتند.

به علاوه ۵ نوع خاص از فلاونوئید ها شامل: آنتوسیانین ها، فلاوون ها، فلاوونول ها و پرو آنتو سیانیدین ها وflavan-3-olsاختصاصا ارتباط معکوسی با مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی داشتند.در مردان دریافت کل فلاونوئیدها، ارتباط معکوس قویتری با مرگ و میر ناشی ازحمله قلبی در مقایسه با ایسکمی قلبی نشان داد.

نکته عملی:طبق بررسی ها مشاهده گردید که مصرف فلاونوئیدها با کاهش مرگ ومیر ناشی از بیماری قلبی در ارتباط است و بیشترین ارتباط معکوس با دریافت متوسط از فلاونوئیدها مشاهده شد و این مطلب حاکی از این موضوع است که می توانید با دریافت مقادیر نسبتا کمی از غذاهای غنی از فلاونوئیدها گامی موثر در جهت سلامت قلب خود و کاهش خطر بیماری های قلبی بردارید.

AJCN, 2012منبع:

 

Loading