تماشای بیش از اندازه تلویزیون و بازی های کامپیوتری و چاقی نوجوانان

  1. خانه
  2. افزایش چربی
  3. تماشای بیش از اندازه تلویزیون و بازی های کامپیوتری و چاقی نوجوانان

در حال حاضر در همه خانه ها تلویزیون وجود دارد و کودکان از همان ابتدا به دیدن تلویزیون عادت می کنند. تماشای تلویزیون برای کودکان و نوجوانان امروزه یک وسیله تفریحی می باشد. با وجود اینبررسی ها در سال های اخیر نشان داده، تماشای زیاد تلویزیون، بازی های ویدئویی و اینترنت سبب اضافه وزن و چاقی در نوجوانان گردیده است.

 در مطالعه ۵ ساله ای که بر روی ۷۴۴ نوجوان ۷-۱۰ سال صورت گرفت؛ ساعات تماشای تلویزیون و سطح فعالیت بدنی این نوجوانان ثبت شده  و قد، وزن و چربی بدن آنها طی این مدت مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج این مطالعات نشان داده که نوجوانانی که به صورت زیاد و مداوم به تماشای تلویزیون می پرداختند، بیشترین افزایش را در درصد چربی بدن داشتند، در حالی که گروهی که طی این مدت تماشای تلویزیون را کاهش دادند، حداقل افزایش درصد چربی بدن را داشتند.

بر این اساس پژوهشگران اعتقاد دارند که چنانچه ساعات تماشای تلویزیون افزایش یابد، نوجوانان بیشتر در معرض افزایش چربی بدن هستند. علت احتمالی این امر این است که نوجوانانی که ساعات زیادی تلویزیون تماشا می کنند، متقابلا فرصت کمتری برای فعالیت های فیزیکی خواهند داشت.

نکته عملی: با وجود این که تلویزیون وسیله ای تفریحی و آموزشی می باشد، اما باید ساعات تماشای آن را محدود نمود؛ توصیه می شود این میزان به ۲ ساعت در روز محدود شود. بنظر میرسد باید تدابیری اندیشید که در دوران کودکی و قبل از رسیدن به دوران نوجوانی،  کودکان  عادات صحیحی برای تماشای تلویزیون بدست آورند.

منبع: American Journal of Epidemiology  

Loading