تغذیه مستقیم شیرخوار از سینه مادر خطر عفونت گوش را کاهش می دهد.

  1. خانه
  2. اسهال
  3. تغذیه مستقیم شیرخوار از سینه مادر خطر عفونت گوش را کاهش می دهد.

به تازگی مطالعه ای با هدف بررسی ارتباط تغذیه شیرخوار با شیر مادر یا شیرخشک و شیوه تغذیه شیرخوار با بروز عفونت گوش و اسهال انجام شده است. در این مطالعه ۴۹۱ مادر مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج نشان داد که تغذیه شیرخوار با سینه مادر به مدت یک و ۶ ماه به ترتیب با کاهش احتمال ابتلای شیرخوار به عفونت گوش به میزان ۴ و ۱۷ درصد همراه بود. در مقابل، احتمال عفونت گوش به میزان ۱۴ درصد در شیرخوارانی که از بطری به مدت ۱ ماه تغذیه می شدند و به میزان ۱۱۵ درصد در شیرخوارانی که به مدت ۶ ماه از بطری تغذیه می شدند افزایش یافت. به گفته محققان این احتمال وجود دارد که بطری با ایجاد یک فشار منفی در طی زمان تغذیه با بروز عفونت گوش مرتبط باشد. این فشار منفی طی زمان تغذیه از بطری به گوش میانی شیرخوار منتقل شده و می تواند بروز عفونت گوش را تسریع نماید.
شیرخوارانی که به مدت ۶ ماه با شیر مادر و توسط هر یک از دو روش (تغذیه مستقیم از سینه یا تغذیه با بطری) تغذیه می شدند ۳۰ درصد کمتر احتمال داشت که به اسهال مبتلا شوند. درحالیکه در شیرخوارانی که به مدت ۶ ماه با شیرخشک تغذیه شده بودند احتمال بروز اسهال تا ۳۴ درصد افزایش نشان داد.
همچنین مشخص شد مادرانی که شیرخواران خود را فقط با شیر مادر تغذیه می کردند نسبت به مادرانی که از شیرخشک استفاده می کردند، از وضعیت اجتماعی و اقتصادی بالاتری برخوردار بودند. زنانی که از بطری برای تغذیه شیرخوار استفاده می کردند (بطری حاوی شیر مادر یا شیرخشک) نسبت به کسانی که مستقیماً با سینه شیرخوار را تغذیه می کردند وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین تری داشتند. این یافته مشابه نتایج حاصل از سایر مطالعات است که نشان دهنده ارتباط مثبت بین وضعیت اقتصادی و اجتماعی و تغذیه با شیر مادر است. این امر می تواند به علت دسترسی بیشتر مادران با وضعیت اقتصادی و اجتماعی بالاتر به مراقبت های بهداشتی و منابع اطلاعاتی باشد.
نکته عملی: توصیه می شود به منظور کاهش خطر بروز عفونت گوش، شیرخوار به جای بطری مستقیماً با سینه مادر تغذیه شود. همچنین به منظور کاهش خطر اسهال تغذیه شیرخوار با شیر مادر نسبت به شیرخشک ا رجحیت دارد.
منبع:

Kelly M. Boone, et al. "Feeding at the Breast and Expressed Milk Feeding: Associations with Otitis Media and Diarrhea in Infants". Journal of Pediatrics, 2016
 

 

Loading