تأثیر نمایۀ گلایسمی رژیم بر عوامل مربوط به کاهش وزن و بیماری های متابولیک

طبق شواهد اثبات شده، رژیم غذایی با نمایۀ گلایسمی پائین تأثیرات سودمندی بر بیماری های مزمنی مانند دیابت نوع ۲، بیماری ایسکمی قلبی و انواعی از سرطان دارد. اما تأثیر رژیم غذایی با نمایۀ گلایسمی پائین بر کاهش وزن، تنظیم سیری و التهاب هنوز مورد بحث است.
محققان به منظور بررسی اثرات دو نوع رژیم غذایی با کربوهیدرات متوسط و یک نوع رژیم کم چربی با نمایه های گلایسمی متفاوت بر کاهش وزن، تنظیم اشتها، التهاب و شاخص های بیماری های متابولیکی مطالعه ای را طراحی و اجرا نمودند. نتایج حاصل از این مطالعه در سال ۲۰۱۴ در Am J Clin Nutr  منتشر شد.
این مطالعه که به صورت یک کارآزمایی بالینی کنترل شده و تصادفی انجام شد به مدت ۶ ماه به طول انجامید. برای انجام مطالعه ۱۲۳ فرد چاق و دارای اضافه وزن انتخاب شدند. شرکت کنندگان به طور تصادفی در یکی از سه گروه زیر قرار گرفتند. هر سه گروه رژیم محدود از کالری دریافت می کردند. گروه اول: رژیم کربوهیدرات متوسط و نمایۀ گلایسمی بالا. گروه دوم : رژیم کربوهیدرات متوسط و نمایۀ گلایسمی پائین و گروه سوم: رژیم چربی پائین و نمایۀ گلایسمی بالا.
طبق نتایج حاصل از مطالعه، در هفتۀ شانزدهم و بیستم و در پایان مداخلات، تغییرات نمایۀ تودۀ بدن(BMI) به طور قابل توجهی در سه گروه شرکت کننده متفاوت بود. کاهش در نمایۀ تودۀ بدن  در بین افراد گروه دوم بیشتر از گروه سوم بود در حالی که در گروه اول کاهش نمایۀ تودۀ بدن تفاوت چشمگیری با دو گروه دیگر نداشت. بهبود سطح انسولین ناشتا، مقاومت انسولینی و عملکرد سلول های β  در گروه دوم به طور قابل توجهی نسبت به گروه سوم بیشتر بود. علی رغم اینکه گروه دوم تمایل بیشتری به بهبود داشت اما در هر سه گروه شرکت کننده تغییری بر گرسنگی، سیری، پروفایل لیپیدی و یا التهاب و شاخص های خطر بیماری های متابولیکی دیده نشد.
نکته عملی: بنابراین یک رژیم با نمایۀ گلایسمی پائین و کالری محدود که حاوی مقدار متوسطی از کربوهیدرات باشد می تواند از رژیم با نمایۀ گلایسمی بالا و کم چرب تأثیر بیشتری در کاهش وزن و کنترل متابولیسم گلوکز و انسولین دارد.

منبع: Am J Clin Nutr 2014 100: 1 27-35

 

Loading