فلاونوئید ها ترکیبات پلی فنول فعالی هستند که تقریباً در تمام میوه ها و سبزی ها یافت می شوند. البته دانسته های ما درباره نقش این ماده زیستی مفید بر سلامت استخوان ها بسیار اندک است. به منظور کشف رابطه بین مصرف فلاونوئید غذایی با چگالی معدنی استخوان و تاثیر آن بر بازجذب مواد معدنی از استخوان به خون مطالعه ای بر روی ۳۰۰۰ زن اسکاتلندی در سنین پیش از یائسگی صورت گرفت .

آنها پرسشنامه بسامد خوراکی را تکمیل کرده و سپس محققان به آنالیز و تعیین کردن مقدار فلاونوئید دریافتی پرداختند. تراکم معدنی استخوان نیز در استخوان ران و ستون فقرات به وسیله جذب سنج اشعه ایکس (DXA) اندازه گیری شد. مقدار دقیق دریافت فلاونوئید نیز به وسیله تست ادراری ارزیابی شد که حدود ۵۵% فلاونوئید دریافتی مربوط به کاتچین بود.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که درصد تغییرات سالیانه بوجود آمده بر تراکم معدنی استخوان با دریافت پروسیانیدین ها و کاتچین در رابطه مستقیم است. همچنین مقدار مصرف فلاوانون ها با شاخص های خارج کننده مواد معدنی از استخوان رابطه معکوس دارد.

نکته عملی: مصرف فلاونوئید های غذایی برای سلامت استخوان ها بسیار مفید است زیرا در افزایش و حفظ توده استخوانی و ممانعت از تجزیه آن بسیار تاثیرگذار است. تمام میوه ها و سبزی ها به خصوص بخش پررنگ آنها،  توت ها ،گیاهان دارویی و گیاهان طعم دهنده، ادویه ها، لوبیا و باقالی خشک حاوی فلاونوئیدها هستند.  همچنین کاتچین که یکی از ترکیبات فلاونوئیدی قابل توجه است در انگور و چای سبز به مقدار قابل توجهی وجود دارد. لذا توصیه می شود تا مقدار مصرف این مواد غذایی را در برنامه روزانه خود افزایش دهید .

منبع: Journal of Bone and Mineral Research, 2011