به منظور کاهش چربی کبد، قدم بزنید.

  1. خانه
  2. چربی کبد
  3. به منظور کاهش چربی کبد، قدم بزنید.

نقش ورزش در پیشگیری و درمان کبد چرب غیرالکلی (NAFLD) که درنتیجه چاقی ایجاد می شود، به خوبی اثبات شده است. تا این اواخر، مطالعات بر روی مزایای درمانی افزایش فعالیت بدنی متوسط تا شدید تمرکز کرده بودند. در مطالعه حاضر، محققان تاثیر فعالیت بدنی عادی و همیشگی را بر سلامت متابولیک و مقدار چربی کبد بررسی کرده اند. بدین منظور ۷۵ فرد سالم، با سطوح فعالیت بدنی مختلف و با میانگین سن ۳۵ سال و میانگین نمایه توده بدنی (BM) 25 بررسی شدند. این افراد به دیابت، بیماری قلبی – عروقی، کلیوی، تنفسی و یا بیماری غدد درون ریز مبتلا نبودند. اگر افراد حداکثر ۲ نشانه ابتلا به سندرم متابولیک را داشتند سالم و اگر حداقل ۳ نشانه سندرم متابولیک در آن ها مشاهده شد، ناسالم در نظر گرفته شدند.
نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد با هر یک ساعت افزایش زمان بی تحرک بودن، میزان چربی کبد به میزان ۸۷/۰ درصد افزایش می یافت. درحالیکه با انجام هر ۱۰۰۰ قدم چربی کبد ۸۷/۰ کمتر می شد. بین فعالیت بدنی متوسط تا شدید و میزان چربی کبد ارتباطی وجود نداشت.
نتایج فوق نشان دهنده اهمیت اجتناب از بی تحرک بودن و تعداد گام های روزانه در تعیین میزان چربی کبد و وضعیت سلامت متابولیک است.
نکته عملی: کاهش زمان هایی که فرد بی تحرک است و نیز افزایش گام های روزانه چربی کبد را کاهش می دهد.
منبع:

Presented at this year's European Congress on Obesity (ECO) in Porto, Portugal, 2017.

 

Loading