افزایش تعداد گام‌های روزانه و پیشگیری از چاقی

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که چگونه افزایش تعداد گام‌های روزانه با تغییر نمایه توده بدنی (BMI) مرتبط است.
در این مطالعه و در طول ۴ سال پیگیری BMI زنان و مردان شرکت‌کننده افزایش یافت. در حدود نیمی از شرکت‌کنندگان تعداد گام‌های روزانه ثابت باقی ماند و تقریباً یک چهارم شرکت‌کنندگان تعداد گام‌های روزانه خود را تا بیش از ۱۰۰۰ قدم افزایش دادند. حدود ۲۵ درصد شرکت‌کنندگان تعداد گام‌های روزانه را تا بیش از ۲۰۰۰ قدم رساندند. اما در ۱۹ درصد افراد تعداد گام‌ها کاهش یافت.
در افرادی که میزان گام‌های روزانه را حداقل ۲۰۰۰ قدم افزایش داده بودند میزان BMI ثابت ماند. در کسانی که میزان گام‌ها ثابت مانده بود و یا کاهش پیدا کرده بود BMI افزایش یافته بود.
برای افزایش گام‌های روزانه لازم نیست که حتماً هر روز برای پیاده‌روی به خارج از منزل بروید. بلکه می‌توانید برخی از مسیرها را به جای آن که با اتومبیل طی کنید پیاده بروید و یا به جای آسانسور از پله استفاده نمایید.
نکته عملی: افزایش فعالیت بدنی روزانه از طریق افزایش تعداد گام‌هایی که برمی‌دارید از بروز اضافه وزن جلوگیری می‌کند. بر این اساس توصیه می‌شود بالغین روزانه ۱۰ هزار گام بردارند.
منبع:

Kasper Salin et al. International Journal of Environmental Research and Public Health 2017

Loading