ارتباط عوامل بالینی قبل از جراحی چاقی با میزان کاهش وزن

  1. خانه
  2. انسولین
  3. ارتباط عوامل بالینی قبل از جراحی چاقی با میزان کاهش وزن

نتایج مطالعه ای که به تازگی در مجلهSurgery  JAMA به چاپ رسیده است ارتباط بین عوامل بالینی قبل از جراحی چاقی با از دست دادن وزن در طولانی مدت بعد از جراحی بای پس معده  Roux-en-Y (RYGB) را بررسی کرده است.  به طور کلی، انتظار می رود افرادی که تحت عمل جراحی چاقی قرار گرفته اند با توجه به نوع عمل جراحی ۳۰ تا ۴۰ درصد وزن بدن خود و تا ۶۷ درصد وزن اضافه بدن را از دست دهند. بااین حال، برخی بیماران به این میزان کاهش وزن دست نمی یابند و یا قادر به حفظ وزن کاهش یافته نیستند. تاکنون عوامل بالینی قبل از جراحی چاقی که با دستیابی به نتایج مطلوب در طولانی مدت در ارتباط هستند به خوبی شناخته نشده اند.
در این مطالعه، محققان ۷۲۶ بیمار را قبل از جراحی RYGB و سپس ۷ تا ۱۲ سال بعد از جراحی بررسی کردند و عوامل بالینی شامل داروهای مصرفی، ابتلا به بیماری ها، نتایج آزمایشات و … را از پرونده پزشکی آن ها استخراج نمودند. ۸۳ درصد شرکت کنندگان زن و ۹۷ درصد از نژاد سفید بودند. میانگین نمایه توده بدنی (BMI) شرکت کنندگان قبل از جراحی ۵/۴۷ بود. از زمان جراحی تا پایان دوره پیگیری (میانگین ۳/۹ سال) به طور متوسط ۵/۲۲ درصد کاهش وزن رخ داد. محققان دریافتند قبل از جراحی استفاده از انسولین، سابقه استعمال سیگار و استفاده از ۱۲ یا تعداد بیشتری دارو با درصد کاهش وزن بیشتری مرتبط بود. درحالیکه ابتلا به افزایش چربی خون، سن بیشتر و BMI بالاتر قبل از جراحی با کاهش وزن کمتر همراه بود.
به گفته محققان شرکت کنندگانی که قبل از جراحی داروهای بیشتری مصرف می کردند یا از انسولین استفاده می کردند احتمالاً تعامل بیشتری با مراقبین بهداشتی داشته اند. این تعامل می تواند به کاهش وزن بیشتر منجر شود.
به طور کلی، عوامل بالینی کمی در زمان قبل از جراحی با تغییرات وزن در طولانی مدت بعد از جراحی مرتبط بود. به گفته محققان مطالعات بیشتری باید انجام شود تا نتایج حاصل از مطالعه حاضر را خصوصاً در مورد استفاده از انسولین تائید نماید.
نتیجه عملی: تعامل با مراقبین بهداشتی بعد از جراحی های چاقی می تواند به بیماران در دستیابی به کاهش وزن بیشتر و حفظ وزن کاهش یافت کمک کند.
منبع:

Michelle R. Lent et al. "Evaluation of the Association Between Preoperative Clinical Factors and Long-term Weight Loss After Roux-en-Y Gastric Bypass". JAMA Surgery, 2016
 

 

Loading