ارتباط دیابت نوع ۲ با سرطان کولون و رکتوم

  1. خانه
  2. آزمایش قند خون
  3. ارتباط دیابت نوع ۲ با سرطان کولون و رکتوم

مطالعات انجام شده نشان می دهد که بین بیماری دیابت و سرطان کولون در مردان ارتباط وجود دارد، ولی این ارتباط در زنان دیده نمی شود. در سال ۲۰۰۰ شیوع دیابت نوع ۲ در حدود ۱۷۱ میلیون نفر در سراسر دنیا بود و پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۳۰ این تعداد به ۳۶۶ میلیون نفر افزایش یابد. از طرف دیگر، چاقی، استفاده از رژیم غذایی غربی و کمبود فعالیت بدنی از عوامل خطر سرطان کولون هستند.

نتایج مطالعات حاکی از آنند که افزایش قند خون و نیز افزایش ترشح انسولین که در مراحل اولیه دیابت نوع ۲ دیده می شوند، از دلایل ارتباط دیابت نوع ۲ و سرطان کولون هستند. اگرچه ارتباط بین دیابت نوع ۲ و افزایش خطر سرطان کولون شناخته شده است، ولی هنوز ارتباط آن با جنسیت و یا دیگر فاکتورها مشخص نیست. نکته قابل توجه آن که همین مطالعات نشان می دهند که مصرف انسولین با افزایش خطر سرطان کولون در مردان مبتلا به دیابت نوع ۲ نیز ارتباط اندکی دارد.

بر اساس بررسیهای اخیر، خطر بروز سرطان کولون در مردان مبتلا به دیابت نوع ۲، صرف نظر از مصرف انسولین توسط آنها درمقایسه با افرادی که این بیماری را نداشتند، بیشتر بوده است . جالب آن که در میان زنان، دیابت نوع ۲ و مصرف انسولین هیچ کدام با افزایش خطر بیماری سرطان کولون ارتباط ندارد.

یافته های این مطالعات نشان می دهند ارتباط موجود بین ابتلا به دیابت و مصرف انسولین در مردان نسبت به زنان مشخص تر است و نیز احتمال بیشتر بروز این موارد را در میان افرادی که که سابقه خانوادگی سرطان کولون دارند، تایید می کنند. محققان پیش بینی نموده اند که عدم ارتباط بین دیابت نوع ۲ و خطر سرطان کولون در زنان ممکن است به دلیل کنترل بهتر قند خون در زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ در سالهای اخیر مربوط باشد.

نکته عملی: با توجه به شیوع دیابت از یک طرف و نیز سرطان کولون به عنوان یک عامل تهدید کننده مهم زندگی کنترل وزن، ورزش و پیشگیری از بروز و پیشرفت دیابت، می تواند نقش اساسی در پیشگیری از ابتلا به سرطان کولون  بویژه در مردان ایفا نماید. بر همین اساس انجام آزمایشات منظم قند خون در میانسالی نیز باید حتما جدی گرفته شود.

منبع: American Gastroenterological Association

Loading