ارتباط بین تبلیغات فست فود و مصرف آن توسط کودکان

  1. خانه
  2. تبلیغات تلویزیونی
  3. ارتباط بین تبلیغات فست فود و مصرف آن توسط کودکان

با توجه به نتایج مطالعات اخیر کودکانی که در معرض تبلیغات فست فود کودک محور قرار می گیرند، به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از این محصولات استفاده می کنند. به طور کلی، مصرف فست فود در کودکان با افزایش دریافت کالری، چربی و قند همراه است که می تواند یک عامل خطر مهم برای چاقی و سایر مشکلات سلامتی باشد. زیرا اعتقاد داریم عادات غذایی که در اوایل زندگی شکل گیرد تا نوجوانی و بزرگسالی ادامه خواهد داشت.
در این مطالعه، از والدین خواسته شد زمان مشاهده و کانال هایی که تماشا شدند و مصرف فست فود کودک خود را گزارش کنند. پاسخ آن ها با لیستی از تبلیغات فست فود که در کانال های کودک پخش می شد، ترکیب گردید.
نتایج حاکی از آن بود که نیمی از کودکان از مواد غذایی تبلیغ شده استفاده کردند و در معرض تبلیغات قرار گرفتن میل مصرف فست فود را افزایش می دهد. این یافته ها به مدت زمان مشاهده تلویزیون، مصرف فست فود توسط والدین و سایر عوامل مانند وضعیت اجتماعی- اقتصادی وابسته نبود.
این یافته ها به خصوص در مورد کودکان زیر ۶ سال نگران کننده است زیرا آن ها نمی توانند تفاوت بین تبلیغات و برنامه های تلویزیون را تشخیص دهند. این شواهد ضرورت حمایت از سیاست محدود کردن بازاریابی فست فودهای کودک محور در تلویزیون را بیان می کند.
نکته عملی: کانال هایی وجود دارد که تبلیغات فست فودها را پخش نمی کنند، پس بهتر است والدین کودکان خود را منحصراً به تماشای آن ها هدایت کنند.
منبع:

Madeline A Dalton et al. “Child-targeted fast-food television advertising exposure is linked with fast-food intake among pre-school children”.Public Health Nutrition, 2017.

 

فهرست