کفیر به کاهش فشارخون کمک می‎کند.

کفیر به کاهش فشارخون کمک می‎کند.

کفیر یک نوشیدنی تخمیری بر پایه شیر است. این نوشیدنی پروبیوتیک بر روی باکتری‌های روده اثر مثبت دارد. در گذشته مطالعه‌ای نشان داده بود که بین افراد سالم و افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب از نظر ترکیب باکتری‌های روده تفاوت وجود دارد. مطالعه دیگری نیز نشان داد که حفظ تعادل در ترکیب باکتری‌های روده از افزایش فشارخون جلوگیری می‌کند. بنابراین، این فرضیه ایجاد شده که پروبیوتیک‌ها با پرفشاری خون مقابله کرده و تنوع باکتری‌های مفید روده را بهبود می‌بخشند. اخیراً در پژوهشی محققان اثر مصرف کفیر را بر سلامت روده و کاهش فشارخون در حیوانات آزمایشگاهی بررسی نمودند.
در مطالعه حاضر، نمونه‌های مورد آزمایش به ۳ گروه تقسیم شدند. گروه اول به پرفشاری خون مبتلا بوده و به مدت ۹ هفته کفیر مصرف کردند. گروه دوم علیرغم ابتلا به پرفشاری خون کفیر دریافت نکردند. گروه سوم یا گروه کنترل به این بیماری مبتلا نبوده و کفیر نیز دریافت نکردند. بعد از ۹ هفته نمونه خون و مدفوع موش‌ها جمع‌آوری شد تا تغییرات ایجاد شده در میکروبیوم روده و سموم خاصی که ممکن است توسط برخی باکتری‌ها آزاد شود، بررسی گردد. همچنین الگوی تغییرات عصبی هیپوتالاموس ارزیابی شد. این قسمت از مغز در تنظیم فشارخون نقش دارد.
نتایج نشان داد در موش‌هایی که کفیر دریافت کرده بودند میزان اندوتوکسین کمتر است. اندوتوکسین سمی بوده و سبب بروز التهاب می‌شود. همچنین در این گروه از موش‌ها فشارخون کمتر بوده و ساختمان روده بهبود یافته بود. به طوریکه در این گروه از نمونه‌های مورد بررسی میزان نفوذپذیری روده کمتر بود. از سوی دیگر، مصرف این نوشیدنی تخمیری با کاهش التهاب در سیستم عصبی مرکزی مرتبط بود.
به طور کلی، نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که مصرف نوشیدنی کفیر با تاثیر مثبت بر باکتری‌های روده به کاهش فشارخون کمک می‌کند.
منبع:

Presented at the annual Experimental Biology conference, held in San Diego, CA. 2018.

Loading