ژن‌ها با آنچه می‌خوریم سازگار می‌شوند.

مطالعات نشان می‌دهد که تغییر در رژیم غذایی اروپایی‌ها بعد از شروع کشاورزی در ۱۰۰۰۰ سال قبل چگونه سبب سازگاری ژنتیکی در آن زمان شده است. پیش از دوره نوسنگی که حدود ۱۰۰۰۰ سال قبل شروع شده، اروپایی‌ها شکارچی بوده و رژیم غذایی آن‌ها شامل حیوانات و برخی غذاهای دریایی بوده است. اما بعد از ظهور کشاورزی در اروپای شرقی در حدود ۸۰۰۰ سال پیش کشاورزان اروپایی به سمت رژیم غذایی گیاهی تمایل پیدا کردند.
مطالعه حاضر اولین مطالعه‌ای است که به مقایسه سازگاری‌های اتفاق افتاده در قبل و بعد از دوره نوسنگی می‌پردازد و نشان می‌دهد که نوع رژیم غذایی در ژن اروپایی‌ها منعکس شده است. این مطالعه نشان‌دهنده نقش رژیم غذایی در تکامل جمعیت انسانی است.
بر اساس نتایج مطالعه مذکور رژیم غذایی گیاهی در کشاورزان اروپایی منجر به افزایش اَلِلی شده که به تولید آنزیم تجزیه کننده گیاهان کمک می‌کند. ژن FADS1 در این کشاورزان گیاهخوار آنزیمی را تولید می‌کند که در بیوسنتز اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره (LCPUFA) یعنی امگا ۳ و امگا ۶ نقش حیاتی دارد. LCPUFA به تکامل مغز انسان، کنترل التهاب و پاسخ ایمنی کمک می‌کنند.
امگا ۳ و امگا ۶ بلند زنجیره مستقیماً از طریق رژیم غذایی حیوانی تامین می‌شوند اما در رژیم غذایی گیاهی وجود ندارند. افراد گیاهخوار برای بیوسنتز LCPUFA از اسیدهای چرب کوتاه زنجیره موجود در گیاهان به آنزیم FADS1 نیاز دارند. آنالیز DNAهای قدیمی‌تر از دوران کشاورزی، نشان می‌دهد که در اروپایی‌های شکارچی نسخه مخالف FADS1 وجود داشته که فعالیت این آنزیم را محدود می‌کرده است. این تغییر برای افرادی که گوشت و غذاهای دریایی مصرف می‌کرده‌اند مناسب بوده است.
منبع:

Kaixiong Ye et al. Nature Ecology & Evolution 2017

Loading