ورزش چگونه به تقویت حافظه کمک می‌کند؟

ورزش چگونه به تقویت حافظه کمک می‌کند؟

نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که یک دوره کوتاه ورزش شدید می‌تواند سبب تقویت حافظه شود. محققان نشان دادند که ۲۰ دقیقه تمرین اینتروال (تناوبی) در روز به مدت ۶ هفته به طور قابل توجهی عملکرد حافظه تداخلی را بهبود می‌دهد.
حافظه تداخلی به معنای ارتباط دانسته‌های قبلی ما با یادگیری موارد جدید است. حافظه تداخلی خوب بدین معنا است که دانسته‌های قدیمی به طور یکپارچه با اطلاعات جدید کار می‌کنند. به عنوان مثال، ما را قادر می‌سازند تا بین یک ماشین قدیمی و یک ماشین جدید، حتی اگر از نظر نام تجاری و مدل مشابه باشند، تفاوت قائل شویم.
در این مطالعه ۹۵ بزرگسال جوان انتخاب شدند. افراد به مدت ۶ هفته به ۳ گروه تقسیم شدند. فعالیت بدنی به همراه تمرینات شناختی، فعالیت بدنی به تنهایی و بدون هیچ نوع تمرین یا فعالیتی. فعالیت بدنی شامل روزانه ۲۰ دقیقه تمرینات اینتروال بود. در تمرینات اینتروال زمان ورزش به دو قسمت فعالیت و استراحت تقسیم می‌شود. همچنین از شرکت‌کنندگان خواسته شد از میان یک سری تصویر بسیار مشابه، تصاویر کاملاً مشابه را شناسایی کنند. قبل و بعد از مداخله میزان پروتئینی به نام فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) که سبب بقا، رشد و حفظ سلول‌های عصبی می‌شود و نیز فاکتور رشد شبه انسولین ۱ اندازه‌گیری شد.
نتایج نشان داد در گروهی که فعالیت بدنی شدید انجام داده بودند حافظه تداخلی بهتر بود و سطوح BDNF نیز بالاتر بود. نتایج حاصل از ترکیب تمرینات جسمانی و شناختی با گروهی که تنها فعالیت بدنی انجام داده بود، مشابه بود.
بهبود در حافظه تداخلی در اثر ورزش، علت ارتباط بین ورزش هوازی و عملکرد تحصیلی بهتر را که در مطالعات قبلی مشاهده شده، توضیح می‌دهد. همچنین یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که چگونه ورزش و تمرینات مغزی به کمک یکدیگر سبب بهبود توانایی شناختی می‌شوند.
منبع:

Jennifer J. Heisz et al. Journal of Cognitive Neuroscience 2017; Volume 29: Page 1895-1907

Loading