در مصرف چربی و کربوهیدرات اعتدال را رعایت کنید.

در مصرف چربی و کربوهیدرات اعتدال را رعایت کنید.

بررسی بیش از ۱۳۵ هزار نفر در ۵ قاره جهان نشان می‌دهد رژیم غذایی حاوی مقادیر متوسط چربی و اجتناب از مصرف بالای کربوهیدرات با کاهش خطر مرگ همراه است.
همچنین برخلاف باور عمومی، دریافت بالاتر چربی (حدود ۳۵ درصد انرژی) نسبت به دریافت کمتر آن با کاهش خطر مرگ مرتبط بود. کل چربی دریافتی و نوع مصرفی آن با خطر حمله قلبی یا مرگ به علت بیماری قلبی – عروقی مرتبط نبود. از سوی دیگر، رژیم غذایی سرشار از کربوهیدرات (بیش از ۶۰ درصد انرژی) با افزایش خطر مرگ همراه بود.
به گفته محققان کاهش دریافت چربی معمولاً سبب افزایش مصرف کربوهیدرات می‌شود. این امر نشان می‌دهد که چرا در برخی جوامع مانند کشورهای جنوب آسیا که چربی زیادی استفاده نمی‌کنند اما کربوهیدرات زیادی مصرف می‌کنند میزان مرگ و میر بیشتر است.
دستورالعمل‌های فعلی توصیه می‌کنند که چربی کل به کمتر از ۳۰ درصد و چربی اشباع به کمتر از ۱۰ درصد انرژی دریافتی کاهش یابد. مبنای این دستورالعمل این است که کاهش چربی اشباع سبب کاهش خطر بیماری قلبی – عروقی می‌شود، اما به این نکته توجه ندارد که در رژیم غذایی چه چیزی جایگزین آن شود. این دستورالعمل‌ها حدود ۴ دهه قبل و بر اساس مناطقی از جهان به دست آمده که در آن نقاط دریافت چربی کل ۴۵-۴۰ درصد و چربی اشباع بیش از ۲۰ درصد انرژی روزانه بوده است. درحالیکه امروزه در بسیاری از نقاط جهان این مقادیر به ترتیب به ۳۱ و ۱۱ درصد کاهش یافته است.
منبع:

Mahshid Dehghan et al. The Lancet 2017; Volume 390: Page 2050-2062.

Loading