محققان یک گام به درمان چاقی نزدیک‌تر شدند.

محققان یک گام به درمان چاقی نزدیک‌تر شدند

چاقی یک مشکل جدی در سراسر جهان بوده، بر کیفیت زندگی اثر گذاشته و بخشی عمده‌ای از هزینه‌های بهداشتی و درمانی را به خود اختصاص می‌دهد.
با رشد سلول‌های چربی تولید پروتئینی که سبب کاهش متابولیسم سلول چربی می‌شود، افزایش می‌یابد. با تولید بیشتر این پروتئین سوزاندن چربی تجمع یافته در سلول‌های چربی دشوارتر می‌شود. از سوی دیگر، با افزایش ابعاد بافت چربی مقدار زیادی هورمون و مواد التهاب‌زا ترشح می‌شوند که در بروز بیماری‌های مزمن مانند دیابت نوع ۲ و بیماری قلبی – عروقی نقش دارند.
اخیراً محققان موفق به کشف مولکولی شده‌اند که از کاهش متابولیسم در سلول‌های چربی سفید جلوگیری می‌کند. بدین ترتیب می‌توان متابولیسم را در این سلول‌ها افزایش داد. در این راستا، محققان دانشگاه تگزاس موفق به ساخت دارویی شده‌اند که به طور انتخابی با افزایش متابولیسم بافت چربی سبب کاهش چربی می‌شود. در موش‌های چاق استفاده از این دارو به مدت ۱۰ روز به طور قابل توجهی سبب کاهش وزن بدن و میزان کلسترول خون شد، بدون آن که دریافت غذایی کاهش یابد. داروی مذکور وزن بدن را بیش از ۷ درصد و بافت چربی سفید و اندازه سلول‌ها را تا ۳۰ درصد کاهش داد.
درصورتیکه نتایج مطالعه فوق بر روی انسان تائید شود، می‌توان به پیدایش یک روش جدید و موثر برای مقابله با بیماری‌های متابولیک که از چاقی ناشی می‌شوند، امیدوار بود.
منبع:

Harshini Neelakantan et al. Biochemical Pharmacology 2018; Volume 147: Pages 141-152.

Loading