جراحی به منظور درمان چاقی خطر برخی سرطان‌ها را می‌کاهد.

جراحی به منظور درمان چاقی خطر برخی سرطان‌ها را می‌کاهد

اصلی‌ترین راهکار جهت مقابله با چاقی رعایت رژیم غذایی سالم و متعادل و انجام فعالیت بدنی روزانه است. با این حال، افرادی که نمایه توده بدنی (BMI) آن‌ها حداقل ۴۰ باشد و سایر اقدامات برای کاهش وزن آن‌ها موفقیت‌آمیز نباشد می‌توانند جهت درمان چاقی تحت جراحی قرار گیرند. BMI از تقسیم وزن بر مجذور قد به دست می‌آید.
نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که جراحی کاهش وزن می‌تواند بر روی خطر ابتلا به سرطان تاثیر داشته باشد. البته برای مشخص شدن مکانیسم این اثر باید در آینده مطالعات بیشتری انجام شود. در این مطالعه که در انگلستان انجام شد بیش از ۸۵۰۰ فرد مبتلا به چاقی که تحت عمل بای‌پس معده و گاسترکتومی اسلیو قرار گرفته بودند با افراد چاقی که جراحی نشده بودند، مقایسه شدند.
نتایج نشان داد در افرادی که جراحی انجام داده بودند خطر ابتلا به سرطان‌های وابسته به هورمون (سرطان سینه، اندومتر و پروستات) در مقایسه با گروهی که جراحی نکرده بودند ۷۷ درصد کمتر بود. جراحی بای‌پس معده بیشترین اثر را بر خطر ابتلا به این سرطان‌ها داشت. به طوریکه خطر ابتلا به سرطان‌های وابسته به هورمون را ۸۴ درصد کاهش می‌داد. اما با افزایش خطر ابتلا به سرطان کولورکتال (سرطان روده بزرگ و رکتوم) مرتبط بود.
منبع:

H. Mackenzie et al. Obesity surgery and risk of cancer. British Journal of Surgery 2018.

Loading