باکتری‌های روده و نقش آن‌ها در موفقیت برنامه‌های کاهش وزن

باکتری‌های روده و نقش آن‌ها در موفقیت برنامه‌های کاهش وزن

می‌دانیم که برخی از افراد، علیرغم کاهش کالری دریافتی روزانه و افزایش فعالیت بدنی، به خوبی قادر به کم کردن وزن خود نیستند. بنابراین، به نظر می‌رسد که برخی عوامل می‌توانند در عدم موفقیت این افراد نقش داشته باشند.
باکتری‌های روده می‌توانند مواد غذایی مصرفی را تجزیه کرده و مقداری انرژی برای ما تولید نمایند. با این حال، در برخی افراد که برای کاهش وزن تلاش می‌کنند این عملکرد ممکن است مشکل‌ساز باشد. بنابراین، گروهی از محققان درصدد برآمدند عملکردهای انجام شده توسط باکتری‌های روده که ممکن است در برخی افراد مانع کاهش وزن شوند را بررسی نمایند.
در این مطالعه باکتری‌های روده ۲۶ نفر جمع‌آوری و بررسی شد. نتایج نشان داد که باکتری‌های روده افرادی که موفق به کم کردن وزن خود نشده‌اند با افرادی که وزن خود را کاهش داده‌اند، متفاوت است. به طوریکه باکتری Phascolarctobacterium با موفقیت در کاهش وزن و باکتری Dialister با عدم موفقیت در کم کردن وزن در ارتباط بودند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که باکتری‌های روده در پاسخ بدن نسبت به تغییر رژیم غذایی و سبک زندگی نقش تعیین کننده‌ای دارند.
به گفته محققان این نتایج با بررسی تعداد کمی از افراد به دست آمده است. بنابراین، لازم است تحقیقات آینده بر روی تعداد بیشتری از شرکت کنندگان انجام شود تا نقش باکتری‌های روده در کاهش وزن تائید شود.
منبع:

David A. Muñiz Pedrogo et al. Mayo Clinic Proceedings 2018; Volume 93: Pages 1104- 1110.

Loading