آیا همه افراد می‌توانند از مکمل کلسیم استفاده کنند؟

آیا همه افراد می‌توانند از مکمل کلسیم استفاده کنند؟

یافته‌های جدید نشان می‌دهد استفاده از مکمل کلسیم (با ویتامین D یا بدون آن) تا ۱۰ سال بعد از مصرف خطر ابتلا به برخی از انواع پولیپ و یا ضایعات پیش سرطانی را در روده بزرگ و رکتوم افزایش می‌دهد. محققانی که این پژوهش را انجام داده‌اند معتقدند در این زمینه باید مطالعات بیشتری انجام شود. یافته‌های حاصل از مطالعات قبلی در مورد اثر مکمل کلسیم و ویتامین D بر پولیپ متناقض بوده است.
سرطان کولورکتال (روده بزرگ و رکتوم) معمولاً از یک پولیپ شروع می‌شود. پولیپ یک برآمدگی غیرسرطانی است که در دیواره روده بزرگ و رکتوم ایجاد شده، به آرامی رشد می‌کند و حدود ۲۰ سال طول می‌کشد تا تشکیل شود. با توجه به شکل، اندازه و بافت انواع مختلف پولیپ وجود دارد. شایع‌ترین نوع آن پولیپ آدنوماتوز است.
در مطالعه فعلی پولیپ دندانه‌دار که شیوع کمتری دارد بررسی شده است. بدین منظور اطلاعات مربوط به ۲۲۵۹ نفر در محدوده سنی ۴۵ تا ۷۵ سال جمع‌آوری شد. در این افراد حداقل یک پولیپ آدنوماتوز در ابتدای مطالعه از روده بزرگ خارج شده بود. گروه اول مکمل کلسیم، گروه دوم مکمل ویتامین D و گروه سوم هر ۲ مکمل را دریافت کردند. گروه چهارم مکملی دریافت نمی‌کردند.
۳ تا ۵ سال بعد از شروع دریافت مکمل کولونوسکوپی انجام شد (پایان فاز درمان). سپس مصرف مکمل قطع و ۶ تا ۱۰ سال بعد از شروع مکمل درمانی نیز مجدداً کولونوسکوپی انجام شد. نتایج نشان داد که در پایان فاز درمان دریافت مکمل‌ها بر روی خطر بروز پولیپ اثری ندارد. اما ۶ تا ۱۰ سال بعد از شروع مصرف مکمل در کسانی که مکمل کلسیم را به تنهایی یا همراه با ویتامین D دریافت کرده بودند، خطر بروز پولیپ دندانه‌دار بالاتر بود. این اثر در زنان و کسانی که سیگار می‌کشیدند بیشتر بود. بنابراین افرادی که سابقه پولیپ دندانه‌دار دارند، به خصوص زنان و افراد سیگاری، بهتر است تا انجام مطالعات بیشتر از مصرف مکمل کلسیم خودداری نمایند.
منبع:

Seth D Crockett et al. Gut 2018.

Loading