آیا اندوه و شادی بر روی انتخاب‌های غذایی کودکان موثر است؟

آیا اندوه و شادی بر روی انتخاب‌های غذایی کودکان موثر است؟

غذا خوردن احساسی به موقعیتی گفته می‌شود که وضعیت روحی بر انتخاب‌های غذایی و میزان غذای مصرفی افراد اثر دارد. اخیراً در مطالعه‌ای اثر شادی و اندوه بر روی انتخاب‌های غذایی کودکان بررسی شده است.
تحقیقات انجام شده بر روی افراد بزرگسال نشان می‌دهد که احساسات منفی مانند اندوه، خشم و بی‌حوصلگی احتمال مصرف غذاهای پرکالری را افزایش می‌دهد. همچنین مشخص شده در افراد بزرگسالی که به دفعات بیشتر غذا خوردن احساسی را تجربه می‌کنند احتمال چاقی و پیامدهای منفی آن مانند افسردگی بالاتر است. مطالعات اندکی نیز نشان داده‌اند غذا خوردن احساسی در کودکان و نوجوانان رخ می‌دهد. از آنجاکه شیوع چاقی در دوران کودکی بالا است، کسبب اطلاعات بیشتر در مورد انتخاب‌های غذایی کودکان ضروری است.
در مطالعه‌ای که نتایج آن به تازگی منتشر شده محققان مستقیماً مقدار غذای مصرفی کودکان را اندازه‌گیری کردند. شرکت‌کنندگان در مطالعه مذکور ۹۱ کودک ۴/۵ تا ۹ ساله بودند که خلق و خوی آن‌ها با استفاده از یک ابزار مورد اطمینان بررسی شد.
۳ کلیپ شاد، غمگین و خنثی انتخاب شد و کودکان فقط یکی از آن‌ها را تماشا کردند. بعد از تماشای کلیپ مورد نظر خوراکی در اختیار کودکان قرار می‌گرفت. همان طور که انتظار می‌رفت کودکان در گروه کلیپ غمگین نسبت به گروه شاد شکلات بیشتری مصرف کردند. کودکان در گروه شاد نیز بیشتر از گروه خنثی شکلات مصرف کردند. این یافته نشان می‌دهد اگرچه کودکان در پاسخ به هر دو وضعیت شادی و اندوه شروع به غذا خوردن می‌کنند، اما تاثیر اندوه در این زمینه بیشتر است. این عکس‌العمل در میان دختران و پسران مشابه بود.
منبع:

Tan CC and Holub SC. Appetite 2018; Volume 123: Pages 169- 174.

Loading